• Cele

     • Od dnia 15.02 2018r w naszej szkole działa Stowarzyszenie Na Piątkę 
      KRS 0000719010 NIP 8222366958, REGON 369499189
      Nr konta bankowego: 68124027021111001078532543
      email: rrsp5mm@gmail.com

       

      Celem Stowarzyszenia jest:

      a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: edukacyjnego, kulturalnego i społecznego społeczności szkolnej,

      b) promowanie idei uczenia się przez całe życie, wspieranie ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju edukacji w Europie,

      c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie edukacji, kultury, sztuki, turystyki

      i sportu mających na celu pełny rozwój intelektualny i fizyczny dziecka w warunkach poznawania jego godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

      d) wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu oraz pomocy dydaktycznych,

      e) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

      f) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, festynów, pokazów, wystaw,

      g) organizowanie aukcji, giełd, przeglądów, konkursów, kiermasze,

      h) organizowanie imprez sportowych i rodzinnych,

      i) wydawanie książek, czasopism, broszur i prowadzenie kolportażu,

      j) podnoszenie kwalifikacji językowych, inicjowanie i wspieranie wszelkich form doskonalenia metod nauczania i uczenia się języków obcych,

      k) szkolenia przedmiotowe, informatyczne i inne,

      l) organizowanie czasu wolnego dzieci,

      m) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i światowej oraz twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego,

      n) utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami edukacyjnymi w kraju i na świecie,

      o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy społeczności szkolnej ze społecznościami szkolnymi innych państw Unii Europejskiej,

      p) wspieranie udziału uczniów w życiu publicznym,

      q) promocja i organizacja wolontariatu,

      r) promocja edukacji zdrowotnej i ekologicznej,

      s) dbanie o rozwój fizyczny społeczności szkolnej,

      t) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,

      u) organizowanie i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo,

      v) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

      w) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury,

      x) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

      y) pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,

      z) organizowanie zbiórek publicznych,

      aa) działalność charytatywna, 
       

      Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
       

      a) współpracę z władzami samorządu miejskiego, gminnego, powiatowego oraz innymi podmiotami życia publicznego,

      b) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych,

      c) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży, kursów, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych działań mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia, wyrównania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań oraz różnorodnych kompetencji,

      d) organizowanie pomocy w nauce, korepetycji, kółek zainteresowań,

      e) tworzenie i realizowanie autorskich programów przybliżających młodzieży problematykę władzy samorządowej,

      f) szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

      g) działalność terapeutyczna poprzez sztukę,

      h) promocja produktów lokalnych,

      i) wspieranie aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu kulturalnym

      j) organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych,

      k) prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną, organizowanie imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne,

      l) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,

      m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

      n) organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych szkoleń, prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego oraz realizację zadań statutowych,

      o) prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania,

      p) organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, zimowiska, półkolonie, biwaki, zielone i białe szkoły,

      q) organizowanie wycieczek i wypoczynku,

      r) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

      s) współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami, trenerami, specjalistami w danej dziedzinie,

      w) szkolenie członków stowarzyszenia,

      t) integrowanie członków stowarzyszenia poprzez aktywną działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

      u) zdobywanie środków finansowych (w tym funduszy europejskich) i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami stowarzyszenia,

      v) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia,

      w) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat,

      x) udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków,

      y) ścisłe współdziałanie z organami Szkoły,

      z) współpraca z lokalnymi mediami: prasa, radio, telewizja,

      aa) prowadzenie działalności wydawniczej,

      bb) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Stowarzyszenia,

      cc) prowadzenie portalu internetowego Stowarzyszenia.

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    • 257582957
    • ul. Małopolska 11
     05-300 Mińsk Mazowiecki
     Poland
    • 257596534
    • 822-10-46-051
    • 000584449
  • Galeria zdjęć

    brak danych