• Prawa ucznia SP5

     § 87 Statutu szkoły

     Uczeń ma prawo do:

     1. wiedzy o przysługujących mu prawach;
     2. kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
     3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;
     4. zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;
     5. zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;
     6. odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia;
     7. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
     8. opieki wychowawczej;
     9. swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;
     10. rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
     11. powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;
     12. jawnej i umotywowanej oceny;
     13. czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
     14. opieki zdrowotnej;
     15. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
     16. ochrony własności intelektualnej;
     17. współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;
     18. korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;
     19. bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;
     20. uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;
     21. wsparcia przez nauczycieli w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;
     22. brania udziału w konkursach i olimpiadach;
     23. pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;
     24. przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
     25. reprezentowania szkoły na zewnątrz;
     26. ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
     27. równego traktowania.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
 • Galeria zdjęć

   brak danych