• Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
     • Albert Einstein
     • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
     • William Shakespear
     • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
     • Carl Rogers
     • Regulamin Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 5
      im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

       

      1. Postanowienia ogólne

       

      1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
      2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
      3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
      4. Koło Wolontariatu jest sekcją Samorządu Uczniowskiego. Jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
      5. Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
      6. Koło Wolontariatu działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.
      1. Cele i sposoby działania
      1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
      2. Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
      3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
      4. Celem jest wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.
      5. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
      6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
      7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
      8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
      9. Koło Wolontariatu angażuje się również do przygotowania imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, WOŚP, Dzień Pluszowego Misia, Opatrunek na Ratunek, itp.)
      10. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych.
      11. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim.
      12. Koło Wolontariatu w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.
      13. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, itp.).

            III. Wolontariusze

      1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który pragnie służyć innym.
      2. Członkiem Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna, respektująca zasady sekcji.
      3. Działalność Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności
       i bezinteresowności.
      4. Członkowie Koła Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.
      5. Członek Koła Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
      6. Członek Koła Wolontariatu systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także
       w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
      7. Każdy członek stara się aktywnie włączyć w działalność, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności
       i doświadczenie.
      8. Każdy członek swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
      9. Każdy członek Koła Wolontariatu stara się przestrzegać zasad zawartych
       w Regulaminie.
      1. Nagradzanie wolontariuszy
      1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na   którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
      2. Formy nagradzania:
      • wyrażenie uznania słownego,
      • pochwała na forum szkoły,
      • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej.
      1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

       

      1. Działalność informacyjna
      • Szkolna strona internetowa,
      • Gazetka wirtualna,
      • plakaty okazjonalne na terenie szkoły,
      • Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia
       w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas
       i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja
       do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

       

      1. KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

       

      1. Być pewnym

      Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

      1. Być przekonanym

      Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego,
      co robisz.

      1. Być lojalnym

      Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

      1. Przestrzegać zasad

      Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

      1. Mówić otwarcie

      Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości
      i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

      1. Chętnie uczyć się

      Rozszerzaj swoją wiedzę.

      1. Stale się rozwijać

      Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

      1. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

      Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego
      od Ciebie się oczekuje.

      1. Być osobą na której można polegać

      Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

      1. Działać w zespole

      Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    • 257582957
    • ul. Małopolska 11
     05-300 Mińsk Mazowiecki
     Poland
    • 257596534
    • 822-10-46-051
    • 000584449
  • Galeria zdjęć

    brak danych