• Program Aktywna Tablica

    • 22.03.2023 18:44
    • Od listopada 2022/2023 nasza placówka uczestniczy w programie rządowym „Aktywna tablica”. W ramach programu, dofinansowującego nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół zakupiono dwa monitory interaktywne z mobilną podstawą, laptop, Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne oraz programy multimedialne i pakiety edukacyjno – terapeutyczne.
      
      
    • więcej
    • Główne założenia programu

    • 22.03.2023 18:07
    • Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.
     Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zakupione pomoce dydaktyczne służą także nauczycielom w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.


     Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:
     • - rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
     • - kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
     • - rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
     • - wspieranie innowacyjnych metod pracy;
     • - wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
     • - wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rozwoju emocjonalnego, wzmacnianie umiejętności dydaktycznych i komunikacyjnych z wykorzystaniem TIK

     Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:
     • - uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
     • - uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
     * udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,
     * zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
     * dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
     • - wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działańw zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
     • - wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
     • - przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz: ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;
     • - charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
     • - wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
     • - udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.
    • więcej
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    • 257582957
    • ul. Małopolska 11
     05-300 Mińsk Mazowiecki
     Poland
    • 257596534
    • 822-10-46-051
    • 000584449
  • Galeria zdjęć

    brak danych