• Nasi uczniowie z wizytą w szkole w Węgrowie

    • 15.01.2023 14:58
    • 11 stycznia uczniowie klasy 3a i 3b odwiedzili uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach wzajemnej współpracy szkół, które uczestniczą w pilotażowym projekcie ORE, realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie „Pilotażowe wdrożenie modelu  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, a  jego głównym celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     Nasi mali aktorzy zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe, połączone ze śpiewem kolęd i pastorałek oraz tańcem. Wzbudzili wśród widowni zachwyt i uznanie, nagrodzone przez gospodarzy gromkimi brawami. Grupa tancerzy z ośrodka zachwyciła widownię przepięknym muzycznym układem choreograficznym, który niósł ze sobą głębokie przesłanie.  Niespodzianką były dla nas  upominki, własnoręcznie wykonane przez wychowanków  tejże  placówki a także pyszny poczęstunek z wypiekami uczniów szkoły branżowej.

     W ciepłej, przyjaznej atmosferze dzieci nawiązywały ze sobą nowe, niecodzienne  relacje.

    • więcej
    • Konferencja „Dostępna szkoła”

    • 08.12.2022 21:57


    • Działania MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej - konferencja „Dostępna szkoła”
     Problematyka edukacji włączającej jest obecna w przestrzeni publicznej, ale wiedza na ten temat w społeczeństwie nadal jest niewystarczająca. Jedną z form popularyzacji tych zagadnień stanowi organizowanie konferencji. W dniu 16.11.2022 r. odbyła się niezwykle interesująca konferencja on-line pod nazwą „Dostępna szkoła” podsumowująca prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kampanię informacyjno-promocyjną „Edukacja w zasięgu ręki”. Spotkanie otworzyła Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEiN. Jeden z głównych modułów podczas konferencji poświęcono edukacji włączającej. Przedstawiciele Zespołu SCWEW w Węgrowie oraz nauczyciele z przedszkoli i szkół objętych wsparcie w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” wzięli udział w konferencji i z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień zaproszonych gości. Podczas spotkania omówiono działania legislacyjne prowadzone przez MEiN w zakresie wdrażania edukacji włączającej. Zwrócono uwagę na główne założenia, które mają umożliwić dzieciom naukę wspólnie z rówieśnikami jak najbliżej miejsca zamieszkania, udział w procesie nauczania i życiu społecznym szkoły oraz stwarzać warunki do odnoszenia sukcesów na miarę ich możliwości. Podkreślano przy tym, że wprowadzane zmiany nie są „rewolucją” tylko „ewolucją”, czyli stanowią udoskonalenie działań, które podejmowane są już w przedszkolach i szkołach. Pracom legislacyjnym towarzyszą działania mające na celu pilotażowe wprowadzenie i przetestowanie nowych rozwiązań, które mają służyć podniesieniu jakości i dostępności edukacji dla każdego dziecka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie uczestniczy w jednym z takich pilotażowych programów  realizując zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.
           Istotną kwestią, którą omawiano podczas konferencji, były działania ukierunkowane na przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej. Wymieniono wśród nich szkolenia dla nauczycieli, przygotowywanie poradników metodycznych i materiałów edukacyjnych oraz studia podyplomowe i szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podkreślono, że wprowadzenie modelu edukacji włączającej przyniesie wiele korzyści, w tym: możliwość uczenia się w szkole najbliższej miejscu zamieszkania dziecka, perspektywa lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży, włączenie rodziców w proces współdziałania na rzecz dziecka, wsparcie dziecka i rodziny od chwili stwierdzenia problemów edukacyjnych, powstanie zintegrowanej sieci instytucji działających na rzecz edukacji włączającej.
     Konferencja była niezwykle ciekawa i dostarczyła wielu informacji na temat edukacji włączającej oraz jej założeń i wdrażanych przedsięwzięć.

    • więcej
    • Działania prowadzone w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW w Węgrowie

    • 08.12.2022 21:58


    • Jednym z ważnych zadań realizowanych w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest utworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Model funkcjonowania SCWEW zakłada, że taka wypożyczalnia powinna być wsparciem dla placówek ogólnodostępnych w zakresie wyposażenia dzieci/uczniów w specjalistyczny sprzęt i pomoce, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe ułatwiające realizację procesu kształcenia. W SCWEW w Węgrowie wypożyczalnia działa już od kilku miesięcy, a placówki uczestniczące w projekcie korzystają z zakupionego sprzętu.
     Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni, w III etapie realizacji projektu w ramach swoich zadań prowadził z przedstawicielami przedszkoli i szkół konsultacje o charakterze instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi wypożyczonego sprzętu. Instruktaże dla wszystkich placówek odbywały się w kwietniu 2022r. Działania te miały na celu przygotowanie osób korzystających ze sprzętu do właściwej jego obsługi, tak aby był wykorzystywany w prawidłowy sposób i przynosił jak najlepsze efekty dla funkcjonowania uczniów.
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
 • Galeria zdjęć

   brak danych