• Działania prowadzone w ramach funkcjonowania wypożyczalni SCWEW w Węgrowie

    • 08.12.2022 21:58


    • Jednym z ważnych zadań realizowanych w projekcie pt. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest utworzenie i prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Model funkcjonowania SCWEW zakłada, że taka wypożyczalnia powinna być wsparciem dla placówek ogólnodostępnych w zakresie wyposażenia dzieci/uczniów w specjalistyczny sprzęt i pomoce, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe ułatwiające realizację procesu kształcenia. W SCWEW w Węgrowie wypożyczalnia działa już od kilku miesięcy, a placówki uczestniczące w projekcie korzystają z zakupionego sprzętu.
     Ekspert ds. technologii wspomagających, który zajmuje się prowadzeniem wypożyczalni, w III etapie realizacji projektu w ramach swoich zadań prowadził z przedstawicielami przedszkoli i szkół konsultacje o charakterze instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi wypożyczonego sprzętu. Instruktaże dla wszystkich placówek odbywały się w kwietniu 2022r. Działania te miały na celu przygotowanie osób korzystających ze sprzętu do właściwej jego obsługi, tak aby był wykorzystywany w prawidłowy sposób i przynosił jak najlepsze efekty dla funkcjonowania uczniów.
    • więcej
    • Miejsce SCWEW w promowaniu edukacji włączającej

    • 21.09.2022 17:05    • Zgodnie z założeniami projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” placówka pełniąca rolę SCWEW realizuje bardzo ważne zadanie. Swoimi działaniami wpływa na środowisko lokalne i propaguje wdrażanie zmian zmierzających do budowania społeczności włączającej.
     Zespół specjalistów realizujących zadania w projekcie powinien być inicjatorem zmian procesowych prowadzących do wdrożenia edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Przeprowadzenie takich zmian jest możliwe między innymi przez kształtowanie u nauczycieli nowych kompetencji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ponieważ praca w grupie czy klasie zróżnicowanej wymaga dostosowania procesu nauczania - uczenia się do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci.

     Podstawowe wartości związane z procesem nauczania i uczenia się, które według Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej są ważne dla pełnego rozwoju przedszkoli i szkół to:
     1)docenianie różnorodności polegające na traktowaniu różnic między uczniami jako zalet i czynników sprzyjających edukacji
     2)wspieranie wszystkich uczniów, zgodnie z czym nauczyciele zakładają, że każdy będzie miał znaczące postępy w nauce
     3)nastawienie na współpracę oparte na przeświadczeniu, że praca zespołowa i współdziałanie są bardzo ważne w procesie edukacji
     4)indywidualny rozwój zawodowy polegający na uczeniu się nauczycieli przez całe życie, doskonaleniu wiedzy i umiejętności.
     Zgodnie z założeniami edukacji włączającej i projektu wsparcie udzielane placówkom ogólnodostępnym przez SCWEW obejmuje takie działania, jak:
     -przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistów pracownikom przedszkoli i szkół objętych wsparciem
     -zakup w ramach wypożyczalni specjalistycznych sprzętów, materiałów, pomocy dydaktycznych do pracy w klasie zróżnicowanej
     -przygotowywanie szkoleń i materiałów edukacyjnych
     -zorganizowanie sieci współpracy i samokształcenia
     -podejmowanie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb przedszkoli i szkół, w tym prowadzenie konsultacji, obserwacji zajęć, zajęć modelowych
     -wymianę wiedzy i doświadczeń między nauczycielami i specjalistami.
     SCWEW według założeń ma być nowym rozwiązaniem organizacyjnym tworzącym sieć społeczną ukierunkowaną na wsparcie systemowe dziecka, rodziny i szkoły.
     Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie
     pod adresem:
     www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).

     Dane kontaktowe:
     Tel. 257920161
     Adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl
    • więcej
    • Światowy Dzień Chorób Rzadkich w Piątce
    • Światowy Dzień Chorób Rzadkich w Piątce

    • 05.04.2022 20:49
    •   W ramach obchodów Światowego Dnia Chorób Rzadkich w klasach 1-3 odbyły się lekcje poświęcone genetycznym chorobom rzadko występującym oraz ludziom z niepełnosprawnościami. Dzieci wysłuchały opowieści nauczycieli wspartych rysunkami, fotografiami i prezentacjami multimedialnymi. Dowiedziały się, czym są choroby rzadkie, czym się charakteryzują. Na przykładzie trzech z nich - hemofilii, zespołu Pradera-Williego oraz mukowiscydozy, dowiedziały się jak ciężka choroba genetyczna wpływa na życie dzieci i dorosłych. Uczniowie podzielili się też własnymi doświadczeniami oraz wiedzą na temat chorób rzadkich, o których słyszeli w mediach.

        Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy różni, ale możemy mieć takie same marzenia i cele. Nie mamy wpływu na to, czy urodzimy się z niebieskimi oczami, czy kasztanowymi włosami, ani też na to, czy urodzimy się w pełni sprawni. Osoby niepełnosprawne nie są osobami chorymi. Ich niepełnosprawności nie da się wyleczyć. Żyją z nią i muszą ją zaakceptować. My wszyscy też. W Polsce żyje około 3 mln osób niepełnosprawnych i my jako społeczeństwo musimy otoczyć je opieką i stworzyć warunki do najlepszego życia. Oglądaliśmy zdjęcia z Olimpiad Specjalnych. Dowiedzieliśmy się co wpływa na powstanie u dziecka zespołu Downa (dodatkowy chromosom). Ku naszemu zdziwieniu, uczniowie bardzo dojrzale wypowiadali się na temat tego, że każdy z nas jest wyjątkowy i każdemu należy się szacunek. Do jednej z klas uczęszcza chłopiec, którego siostrzyczka ma zespół Downa. Opowiadał o tym jaka jest i dlaczego uczy się w innej szkole niż on. Zajęcia miały często formę warsztatową. Biblioteka szkolna zgromadziła zestaw książek dla dzieci na temat akceptacji osób z niepełnosprawnościami, które zostały polecone naszym uczniom do przeczytania. Dzieci z oddziałów zerowych uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez szkolną pielęgniarkę. Zajęły się czynnikami wpływającymi na nasze zdrowie, takimi jak: odpowiednie odżywianie i higiena. Rezultatem zajęć były wykonane wspólnie plakaty.
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki Poland
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
 • Galeria zdjęć

   brak danych